RADNI RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
VI KADENCJI 2010-2013


RADNI RADY MIEJSKIEJ:

 1. lek. med. Józef  KROK - Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
 2. Józef  GÓRA - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
 3. Stanisława  BLICHARZ - Radna Rady Miejskiej w Grybowie
 4. Krzysztof  CHRONOWSKI - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 5. mgr Bogdan  GOŁYŹNIAK - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 6. Anna  IGIELSKA - Radna Rady Miejskiej w Grybowie
 7. Zygmunt  KOSZYK - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 8. mgr inż. Grzegorz  LICHOŃ - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 9. Józef  LICHOŃ - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 10. Wiesław  MACHACZEK - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 11. Krzysztof  MORDARSKI - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 12. Antoni  MOTYKA - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 13. mgr inż. Stanisław  STELMACH - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 14. Marek  TRYBOWSKI - Radny Rady Miejskiej w Grybowie
 15. mgr Paweł  WYSOWSKI - Radny Rady Miejskiej w Grybowie

I Sesja Rady Miejskiej w Grybowie kadencji 2010-2014
fot. I Sesja Rady Miejskiej w Grybowie kadencji 2010-2014

KOMPETENCJE I ZADANIA RADY MIEJSKIEJ:

 • Uchwalenie statutu Miasta.

 • Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta , stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

 • Powołanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Miasta na wniosek Burmistrza Miasta.

 • Uchwalenie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenie bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.

 • Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Uchwalenie programów gospodarczych.

 • Ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

 • Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych, odrębnych ustawach.

 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ;do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  • emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów, krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczających granice ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  • tworzenia i przyjmowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określenia zasad wnoszenia, cofania i nabywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich majątek,
   ustalanie maksymalnej wysokości i pożyczek i poręczeń udzielanej przez Burmistrza w roku budżetowym.
 • Określanie wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w §14 ust. 2 (Statutu Miasta Grybowa przyjętego uchwałą Nr IV/15/2003 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2003 roku).

 • Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na cel odpowiedniego majątku.

 • Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

 • Nadawania honorowego obywatelstwa Miasta.

 • Stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

 • Rada Miasta podejmuje uchwały w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów.

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty